Nhập vào đây để tìm kiếm

Tôi có thể thay đổi địa chỉ Emali đăng ký không?

Điều khoản cho người sử dụng của chúng tôi chỉ cho phép 1 tài khoản trên 1 thiết bị. Nếu có bất 

cứ thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ

  1. Địa chỉ email cũ bạn dùng để đăng ký
  2. Ngày sinh
  3. Giới tính
  4. Tên đăng ký
  5. Địa chỉ email mới bạn muốn đổi
  6. Lý do thay đổi địa chỉ email

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.