Nhập vào đây để tìm kiếm

Làm thế nào để tôi kiểm tra được số lượng người đã được giới thiệu thành công?

Số lượng người bạn giới thiệu thành công sẽ hiển thị ở ngay dưới mã giới thiệu của bạn. Mỗi tài khoản nhập mã giới thiệu khi đăng ký và hoàn thành 7  bài khảo sát sẽ được tính là một lượt giới thiệu thành công. Khi bạn có giới thiệu cho ai đó đăng ký nhưng chưa nhận được điểm thưởng hãy nhắc bạn của mình biết để cùng nhau có được điểm thưởng nhé!Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.