Nhập vào đây để tìm kiếm

Làm thế nào để tôi thay đổi mật khẩu?

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, hãy nhấp vào nút  "Quên mật khẩu" ở trang đăng nhập. Sau khi bạn điền email của mình, một đường dẫn liên kết sẽ được gửi đến để đặt lại mất khẩu


Trong trường hợp bạn không nhận được email trong hòm thư chính, vui lòng kiểm tra hòm thư rác.


Vui lòng Liên hệ chúng tôi nếu bạn gặp phải vấn đề nào trong qua trình đăng nhập.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.